Osuuspankin logo
pda.op.fi

Yleiset ehdot OP Ryhmän OP-verkkopalveluiden käyttämiselle

Nämä ovat käyttöehdot OP Ryhmän OP-verkkopalveluiden käyttämiselle. Tutustukaa näihin ehtoihin ennen kuin käytätte OP-verkkopalveluita.

Käymällä OP Ryhmän Internet-sivuilla sitoudutte näihin ehtoihin. Eri sivut tai OP-verkkopalvelut voivat myös sisältää näiden ehtojen lisäksi sovellettavia erityisiä ehtoja. OP Ryhmän verkkopalvelutunnisteiden avulla käytettäviin palveluihin sovelletaan lisäksi osuuspankin verkkopalvelun ja tunnisteiden käyttöä koskevia yleisiä sopimusehtoja tai muiden OP Ryhmän yksiköiden vastaavia ehtoja. OP-verkkopalvelut on suunnattu käytettäviksi Suomessa. Riippumatta siitä, mistä maasta OP-verkkopalveluita käytetään, sovelletaan niihin Suomen lakia.

Palveluntarjoajat

OP Ryhmän OP-verkkopalveluissa voi olla OP-Palvelut Oy:n, sen jäsenpankkien sekä tytäryhteisöjen (jäljempänä Palveluntarjoaja) ja ulkopuolisten palveluntarjoajien tarjoamia palveluja. Pääasiallisena palveluntarjoajana toimii OP-Palvelut Oy

Pääasiallista palveluntarjoajaa koskevat tiedot
Nimi: OP-Palvelut Oy
Y-tunnus: 2241010-7
Osoite: Gebhardinaukio 1, PL 308, 00101 Helsinki
Puhelinnumero: 010-252010
Sähköpostiosoite: 01000500@op.fi

Muut palveluntarjoajat
Muiden OP Ryhmään kuuluvien palveluntarjoajien sekä ulkopuolisten palveluntarjoajien yhteystiedot ilmenevät näitä koskevien palvelujen yhteydestä.

Valvontaviranomainen ja sen yhteystiedot
Finanssivalvonta valvoo OP Ryhmään kuuluvien luotto- ja rahoituslaitosten, rahasto- ja sijoitusyhtiöiden sekä vakuutusyhtiöiden toimintaa. Valvontaviranomaisen yhteystiedot:
Finanssivalvonta
Snellmaninkatu 6 ja Mikonkatu 8
PL 103, 00101 Helsinki
Puh. 010 831 51

Palveluntarjoajan vastuu
Arvopaperi- ja muita sijoituspalveluja ei tarjota Yhdysvalloissa asuville henkilöille eikä Yhdysvalloista käsin liiketoimintaansa harjoittaville yrityksille ja yhteisöille. Palvelun sisältö toimitetaan "sitoumuksetta ja sellaisenaan". Näillä sivuilla annettua informaatiota ei voida missään tilanteessa pitää sitovana tarjouksena, muuna velvoittavana ilmaisuna tai kehotuksena oikeustoimen tekemiseen, eikä myöskään neuvona tai kehotuksena myydä tai ostaa arvopapereita tai muita taloudellisia instrumentteja, ellei sellaista ole erikseen nimenomaan ilmoitettu. Palvelun sisällölle tai toimivuudelle ei anneta minkäänlaista takuuta. OP Ryhmän Internet-sivustoilla julkaistut tekstit, kuvat, äänitiedostot, animaatiot, laskurit ja muut mahdollisesti tallennetut tiedot toimitetaan ilman takuuta niiden toimimisesta.
Palveluntarjoaja ei vastaa tämän verkkopalvelun kautta käytettävissä olevien palveluiden toimivuudesta eikä ulkopuolisten palveluntarjoajien toiminnasta tai näiden tuottaminen palveluiden sisällöstä. Palveluntarjoaja ei vastaa tietojen eikä muun materiaalin soveltuvuudesta kaupankäyntiin tai johonkin muuhun erityiseen tarkoitukseen. Asiakkaalla on vastuu sijoitustoimintansa taloudellisesta tuloksesta. Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea nämä sivut ja päivittää niitä.

Vahingonkorvausvastuu
Palveluntarjoaja ei vastaa mistään kuluista, menetyksistä tai muista mahdollisista vahingoista, jotka saattavat aiheutua näiden sivujen käyttämisestä tai näillä sivuilla annetusta informaatiosta, vaikka Palveluntarjoajalla olisi ollut tieto palvelussa olevasta virheestä.

Omistus- ja immateriaalioikeudet
OP Ryhmän OP-verkkopalveluissa saatavilla olevan materiaalin (kuten esimerkiksi tekstien, kuvien tai äänten) omistusoikeudet sekä tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat OP Ryhmälle tai OP Ryhmän yhteistyökumppaneille. Materiaalia saa katsella, selata ja tallentaa asiakkaan päätelaitteelle sekä tulostaa siitä osia henkilökohtaista käyttöä varten. OP-Verkkopalveluissa esitetyn aineiston kopiointi, tallentaminen, lainaaminen, edelleenvälittäminen ja muu hyödyntäminen edes osittain on kielletty ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Immateriaalioikeuden loukkaus saattaa johtaa rangaistusseuraamukseen ja vahingonkorvausvastuuseen.


Avoimessa tietoverkossa tapahtuva viestintä
Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Palveluntarjoajalla on oikeus asiakkaan pyynnöstä lähettää yleistä tietoa sisältävää aineistoa asiakkaan sähköpostiosoitteeseen tai matkapuhelimeen. Palveluntarjoaja lähettää pankki- tai vakuutusyhtiösalaisuuden alaista tietoa asiakkaan ilmoittamaan sähköposti- tai matkapuhelinosoitteeseen vain, jos asiakas on antanut tähän suostumuksensa. Palveluntarjoaja ei vastaa avoimessa tietoverkossa lähetettyjen viestien aiheuttamista vahingoista. Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta toteuttaa palvelupyyntöjä, jotka toimitetaan avoimen tietoverkon välityksellä.

Henkilötietojen käyttö
OP Ryhmässä käsitellään henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tietoja hankitaan rekisteröidyltä itseltään, viranomaisten pitämistä rekistereistä sekä luottotieto- ja asiakashäiriörekisteristä sekä muista rekistereistä, jolloin rekisteröity on antanut suostumuksensa tietojen luovuttamiseen. Henkilötietoja voidaan käyttää OP Ryhmän palveluiden ja toiminnan kehittämiseen, riskienhallintaan, suoramarkkinointiin sekä muuhun asiakassuhteen hoitamiseen. Tietoja luovutetaan vain lainsäädännön sallimissa rajoissa. Asiakaspuheluja voidaan nauhoittaa ja viestejä tallentaa niiden sisällön varmistamiseksi palvelun niin edellyttäessä.
Henkilötietolain tarkoittama rekisteriseloste on saatavilla rekisterinpitäjältä. Rekisterinpitäjä määräytyy asiakkuussuhteen perusteella. Esimerkiksi Osuuspankin asiakkaan rekisterinpitäjä on oma asiakkuuspankki.

Muut ehdot
OP Ryhmällä on harkintansa mukaan oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja, OP-verkkopalveluiden sisältöä, ulkoasua ja saatavuutta sekä OP-verkkopalveluiden käyttämiseksi tarvittavien laitteiden vaatimuksia, estää pääsy OP Ryhmän Internet-sivustoille sekä keskeyttää tai lakkauttaa OP-verkkopalvelut.

Tästä pääset pda.op.fi aloitussivulle.
© OP Ryhmä