Osuuspankin logo
pda.op.fi

Allmänna villkor för användning av OP Gruppens OP-nättjänster

Det här är användarvillkoren för OP Gruppens OP-nättjänster. Läs de här villkoren innan du använder OP-nättjänsterna.

Du förbinder dig till att iaktta de här villkoren genom att öppna OP Gruppens internetsidor. Dessutom kan speciella villkor som ska tillämpas utöver de här villkoren vara anslutna till vissa sidor eller OP-nättjänster. På tjänster som kan utnyttjas med hjälp av OP Gruppens nättjänstkoder tillämpas dessutom de allmänna avtalsvillkor som gäller användningen av andelsbankens nättjänst och nättjänstkoder eller andra motsvarande villkor från enheter inom OP Gruppen. OP-nättjänsterna är avsedda att användas i Finland. På OP-nättjänsterna tillämpas finsk lag oberoende av från vilket land de används.

Tjänsteleverantörerna

Bland OP Gruppens OP-nättjänster kan finnas tjänster som tillhandahålls av OP-Tjänster Ab samt dess medlemsbanker och dotterföretag (nedan Tjänsteleverantören) samt av utomstående tjänsteleverantörer. Huvudsaklig tjänsteleverantör är OP-Tjänster Ab.

Information om den huvudsakliga tjänsteleverantören
Namn: OP-Tjänster Ab
FO-nummer: 2241010-7
Adress: Gebhardsplatsen 1, PB 308, 00101 Helsingfors
Telefon: 010 252 010
E-post: 01000500@op.fi

Övriga tjänsteleverantörer
Kontaktinformation om andra tjänsteleverantörer som hör till OP Gruppen och om utomstående tjänsteleverantörer framgår i samband med de tjänster som de tillhandahåller.

Tillsynsmyndighet och dess kontaktinformation
Finansinspektionen övervakar de kreditinstitut och finansiella institut, de fondbolag och investeringsbolag jämte de försäkringsbolag som hör till OP Gruppen. Tillsynsmyndighetens kontaktinformation:
Finansinspektionen
Snellmansgatan 6 och Mikaelsgatan 8
PB 103, 00101 Helsingfors
Tfn 010 831 51

Tjänsteleverantörens ansvar
Värdepapperstjänster och andra placeringstjänster tillhandahålls inte för personer bosatta i Förenta staterna och organisationer som utövar affärsrörelse utgående från Förenta staterna. Innehållet i tjänsten tillhandahålls i god tro och utan ansvarsåtagande i fråga om fullständighet eller riktighet. Informationen på de här sidorna kan under inga omständigheter betraktas som ett bindande anbud, något annat förpliktande uttryck eller en uppmaning att vidta en rättshandling, inte heller som ett råd eller en uppmaning att sälja eller köpa värdepapper eller andra finansiella instrument, om inte så uttryckligen har nämnts separat. Ingen garanti ges för tjänstens innehåll eller funktionsduglighet. Texter, bilder, ljudfiler, animationer och räknare samt eventuell övrig information som offentliggjorts på OP Gruppens internetsidor tillhandahålls utan garanti för att de fungerar.
Tjänsteleverantören svarar inte för att de tjänster som kan utnyttjas via den här nättjänsten fungerar och inte heller för innehållet i tjänster som utomstående tjänsteleverantörer tillhandahåller. Tjänsteleverantören svarar inte för att uppgifter och övrigt material lämpar sig för handel eller något annat speciellt ändamål. Kunden ansvarar för det ekonomiska resultatet av sin placeringsverksamhet. Tjänsteleverantören har rätt att stänga de här sidorna och att uppdatera dem.

Skadeståndsansvar
Tjänsteleverantören ansvarar inte för kostnader, förluster eller andra eventuella skador som kan förorsakas av att de här sidorna används eller av information som getts på de här sidorna, trots att Tjänsteleverantören hade vetskap om fel i tjänsten.

Äganderätt och immateriella rättigheter
Äganderätten och upphovsrätten samt övriga immateriella rättigheter till material (t.ex. texter, bilder eller ljud) som kan hämtas via OP Gruppens OP-nättjänster tillhör OP Gruppen eller OP Gruppens samarbetspartner. Det är tillåtet att se på materialet, bläddra i det och lagra det i kundens dataterminal och delar av materialet får skrivas ut för personligt bruk. Kopiering, lagring, citering, vidareförmedling och annat utnyttjande av material som finns i OP-nättjänsterna, helt eller delvis, är förbjudet, om Tjänsteleverantören inte på förhand har gett skriftligt tillstånd för det. En kränkning av immateriella rättigheter kan leda till straff och skadeståndsansvar.


Kommunikation i det öppna datanätet
Sekretessen för e-postmeddelanden som sänds i ett öppet datanät kan inte garanteras. Tjänsteleverantören har rätt att på begäran av kunden sända material som innehåller allmän information till kundens e-postadress eller mobiltelefon. Tjänsteleverantören får sända information som omfattas av banksekretess eller försäkringshemlighet till en e-postadress eller ett mobiltelefonnummer som kunden har uppgett endast om kunden har gett sitt samtycke till det. Tjänsteleverantören ansvarar inte för skador som förorsakas av meddelanden som sänds i ett öppet datanät. Tjänsteleverantören är inte skyldig att utföra kunduppdrag som kommer via ett öppet datanät.

Användning av personuppgifter
Personuppgifter behandlas inom OP Gruppen i enlighet med gällande lagstiftning. Upplysningarna samlas in från den registrerade, från register som förs av myndigheterna samt från kreditupplysnings- och kundstörningsregistret jämte övriga register, då den registrerade har gett sitt samtycke till att upplysningarna lämnas ut. Personuppgifterna kan användas för att utveckla OP Gruppens tjänster och verksamhet, riskhantering, direktmarknadsföring samt för att sköta kundförhållandet i övrigt. Upplysningarna lämnas endast ut i den omfattning det är tillåtet enligt lagen. Telefonsamtal med kunderna kan spelas in på band och meddelanden kan lagras för att deras innehåll ska kunna kontrolleras då betjäningen det kräver.
Ett sådant registerutdrag som avses i personuppgiftslagen kan fås av registerföraren. Registerföraren bestäms på basis av kundförhållandet. Till exempel utgörs registerföraren för en andelsbankskund av den bank som kundens kundförhållande hör till.

Övriga villkor
OP Gruppen har rätt att fritt ändra de här användarvillkoren, OP-nättjänsternas innehåll, layout och tillgänglighet samt kraven på den utrustning som behövs för att använda OP-nättjänsterna, spärra OP Gruppens internetsidor och avbryta eller stänga OP-nättjänsterna.

Här kommer du till startsidan för textversionen.
© OP Gruppen